သင္တို႔စံုတြဲၾကား အျမဲတမ္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းက ဘယ္သူလဲ ?

သင္တို႔စံုတြဲၾကား အျမဲတမ္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းက ဘယ္သူလဲ ?
Super FA ေပါ့ :P

Comments