သင့္ကို ေၾကြေနတဲ့ ေကာင္ေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိသလဲ ?

သင့္ကို ေၾကြေနတဲ့ ေကာင္ေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိသလဲ ?
သင့္ကို ေၾကြေနတဲ့ ေကာင္ေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိသလဲ ?

Comments