သင့္ထက္ ဘယ္သူငယ္ခ်င္းက ဘယ္ေလာက္ထိ ရုပ္ဆိုးသလဲ ?

သင့္ထက္ ဘယ္သူငယ္ခ်င္းက ဘယ္ေလာက္ထိ ရုပ္ဆိုးသလဲ ?
သင့္ထက္ ဘယ္သူငယ္ခ်င္းက ဘယ္ေလာက္ထိ ရုပ္ဆိုးသလဲ ?

Comments