သင့္ကို ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္က ဘာျဖစ္မလဲ ?

သင့္ကို ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္က ဘာျဖစ္မလဲ ?
သင့္ကို ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္က ဘာျဖစ္မလဲ ?

Comments