သင္က ဘယ္ေလာက္ထိ ခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းသလဲ ?

သင္က ဘယ္ေလာက္ထိ ခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းသလဲ ?
သင္က ဘယ္ေလာက္ထိ ခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းသလဲ ?

Comments