သင့္ကို ေၾကြေနတဲ့ ေကာင္မေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသလဲ ?

သင့္ကို ေၾကြေနတဲ့ ေကာင္မေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသလဲ ?
သင့္ကို ေၾကြေနတဲ့ ေကာင္မေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသလဲ ?

Comments