သင္က တျပိဳင္တည္း ရည္းစား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ထားႏိုင္စြမ္း ရွိသလဲ ?

သင္က တျပိဳင္တည္း ရည္းစား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ထားႏိုင္စြမ္း ရွိသလဲ ?
သင္က တျပိဳင္တည္း ရည္းစား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ထားႏိုင္စြမ္း ရွိသလဲ ?

Comments