သင့္ကို အာဘြားေပးခ်င္ေနတဲ့သူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိေနသလဲ ?

သင့္ကို အာဘြားေပးခ်င္ေနတဲ့သူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိေနသလဲ ?
သင္ကသာ မသိတာ တကယ္ရွိေနတယ္

Comments