သင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ ရည္းစားနဲ႔ လက္ထပ္ျဖစ္မလဲ ?

သင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ ရည္းစားနဲ႔ လက္ထပ္ျဖစ္မလဲ ?
သင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ ရည္းစားနဲ႔ လက္ထပ္ျဖစ္မလဲ ?

Comments