ဒီႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္မွာ သင့္ကို ခိုးေျပးမယ့္သူက ဘယ္သူလဲ ?

ဒီႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္မွာ သင့္ကို ခိုးေျပးမယ့္သူက ဘယ္သူလဲ ?
ဒီႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္မွာ သင့္ကို ခိုးေျပးမယ့္သူက ဘယ္သူလဲ ?

Comments