သင့္ကို စြဲေဆာင္ေစႏိုင္တဲ့ စကားလံုးက ဘာျဖစ္မလဲ ?

သင့္ကို စြဲေဆာင္ေစႏိုင္တဲ့ စကားလံုးက ဘာျဖစ္မလဲ ?
သင့္ကို စြဲေဆာင္ေစႏိုင္တဲ့ စကားလံုးက ဘာျဖစ္မလဲ ?

Comments