ခ်ိန္းေတြ႔တဲ့အခါ သင့္ရဲ. ေကာင္းတဲ့အခ်က္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြက ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ ?

ခ်ိန္းေတြ႔တဲ့အခါ သင့္ရဲ. ေကာင္းတဲ့အခ်က္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြက ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ ?
ခ်ိန္းေတြ႔တဲ့အခါ သင့္ရဲ. ေကာင္းတဲ့အခ်က္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြက ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ ?

Comments