သင္သာ မ်က္ႏွာခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရင္ ဘယ္ (အမ်ိဳးသမီး) နဲ႔ တူသြားမလဲ ?

သင္သာ မ်က္ႏွာခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရင္ ဘယ္ (အမ်ိဳးသမီး) နဲ႔ တူသြားမလဲ ?
သင္သာ မ်က္ႏွာခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရင္ ဘယ္ (အမ်ိဳးသမီး) နဲ႔ တူသြားမလဲ ?

Comments