သင္ ေထာင္က်ေနတဲ့အခါ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘာလုပ္ေပးၾကမလဲ ?

သင္ ေထာင္က်ေနတဲ့အခါ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘာလုပ္ေပးၾကမလဲ ?
သင္ ေထာင္က်ေနတဲ့အခါ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘာလုပ္ေပးၾကမလဲ ?

Comments