ဘယ္သူမွသာ မသိခဲ့ရင္ သင္နဲ႔အတူတူ အိပ္ခ်င္ေနတဲ့သူက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ?

ဘယ္သူမွသာ မသိခဲ့ရင္ သင္နဲ႔အတူတူ အိပ္ခ်င္ေနတဲ့သူက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ?
ဘယ္သူမွသာ မသိခဲ့ရင္ သင္နဲ႔အတူတူ အိပ္ခ်င္ေနတဲ့သူက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ?

Comments