သင့္ကိုမွ မရရင္ ေသပါေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ လူရဲ. နာမည္အစစာလံုးက ဘာလဲ ?

သင့္ကိုမွ မရရင္ ေသပါေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ လူရဲ. နာမည္အစစာလံုးက ဘာလဲ ?
သင့္ကိုမွ မရရင္ ေသပါေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ လူရဲ. နာမည္အစစာလံုးက ဘာလဲ ?

Comments