ဘာေၾကာင့္ သင္က ေက်ာင္းမွာ နာမည္ၾကီးရတာလဲ ?

ဘာေၾကာင့္ သင္က ေက်ာင္းမွာ နာမည္ၾကီးရတာလဲ ?
ဘာေၾကာင့္ သင္က ေက်ာင္းမွာ နာမည္ၾကီးရတာလဲ ?

Comments