သင္နဲ႔ တြဲဖူးတဲ့ ကိုရီးယား အမ်ိဳးသမီး ဆယ္လီေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ?

သင္နဲ႔ တြဲဖူးတဲ့ ကိုရီးယား အမ်ိဳးသမီး ဆယ္လီေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ?
သင္နဲ႔ တြဲဖူးတဲ့ ကိုရီးယား အမ်ိဳးသမီး ဆယ္လီေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ?

Comments