သင္ ေမြးလာမယ့္ ကေလးက ဘယ္သူနဲ႔ သြားဆင္ေနမလဲ ?

သင္ ေမြးလာမယ့္ ကေလးက ဘယ္သူနဲ႔ သြားဆင္ေနမလဲ ?
သင္ ေမြးလာမယ့္ ကေလးက ဘယ္သူနဲ႔ သြားဆင္ေနမလဲ ?

Comments