သင္က ဘယ္အေရာင္နဲ႔ လိုက္ဖက္သလဲ ?

သင္က ဘယ္အေရာင္နဲ႔ လိုက္ဖက္သလဲ ?
သင္က ဘယ္အေရာင္နဲ႔ လိုက္ဖက္သလဲ ၊ ဘယ္လိုအေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္ သံုးစြဲသင့္သလဲ ?

Comments