သင္သာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြက ဘယ္လို တံု႔ျပန္မလဲ ?

သင္သာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြက ဘယ္လို တံု႔ျပန္မလဲ ?
သင္သာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြက ဘယ္လို တံု႔ျပန္မလဲ ?

Comments