သင္ ဘယ္ရာသီဖြားနဲ႔ လက္ထပ္ျဖစ္မလဲ ?

သင္ ဘယ္ရာသီဖြားနဲ႔ လက္ထပ္ျဖစ္မလဲ ?
သင္ ဘယ္ရာသီဖြားနဲ႔ လက္ထပ္ျဖစ္မလဲ ?

Comments